Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Όροι Χρήσης του Ιστότοπου
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ο διαδικτυακός τόπος www. abooks.gr [εφεξής "abooks.gr "] 
δημιουργήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και το διακριτικό τίτλo «abooks.gr» [εφεξής "η Εταιρεία"]. 
Αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας τόσο σύμφωνα με τον νόμο 
2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα, όσο και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει 
η Ελλάδα.
H Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο 
σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν 
παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της Εταιρείας, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, 
επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος.
H Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου abooks.gr με τους 
πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει 
προσεκτικά και να προβεί στη συνέχεια σε χρήση των υπηρεσιών του 
ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και μόνο 
εφόσον συναινέσει ανεπιφυλάκτως στην εφαρμογή των.
Οιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www. abooks.gr και ιδίως οιαδήποτε 
συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας abooks.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή 
των όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική 
δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Εταιρεία, ισχύοντες ωσάν 
να έχουν υπογραφεί εγγράφως.
Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω όρους χρήσης 
χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε 
αλλαγή τους.
Σε οιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας 
του abooks.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου 
πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των νέων (τροποποιημένων) όρων χρήσης και 
την ανεπιφύλακτη δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως 
εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του abooks.gr.
Β. ΟΡΟΙ
1. ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την χρήση των αληθών στοιχείων 
του χρήστη. Κατά την εγγραφή ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει στοιχεία 
ονοματεπώνυμου, ταχυδρομικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και 
τηλεφώνου επικοινωνίας.
Προς αποφυγή σύγχυσης απαγορεύονται η επιλογή και/ή χρήση ονόματος 
χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο 
χρήστη με υπηρεσίες του abooks.gr ή με κάποιον διαχειριστή του abooks.gr 
(όπως administrator1, admin, webmaster κ.α). Απαγορεύεται επίσης να 
χρησιμοποιούνται ως ονόματα χρήστη προσωπικά δεδομένα, όπως 
ονοματεπώνυμα, αριθμοί τηλεφώνων κτλ., ανεξαρτήτως του εάν 
ανταποκρίνονται ή όχι στην πραγματικότητα.
Το abooks.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι 
από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, 
οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση προς τον χρήστη.
Το abooks.gr θεωρεί ότι όσα πρόσωπα εγγράφονται στο abooks.gr και 
συναλλάσσονται με την Εταιρεία μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και 
ότι η υποβολή παραγγελίας συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης παραλαμβάνει μήνυμα 
επιβεβαίωσης της εγγραφής του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο που 
έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με τα στοιχεία και τον κωδικό ασφαλείας 
(password) που έχει δηλώσει.
Ο χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Ο χρήστης 
οφείλει να φροντίζει τη διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας και την τυπική 
έξοδό του από την ιστοσελίδα.
Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας 
ή οιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας του, οφείλετε να 
ενημερώσετε άμεσα το abooks.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε 
βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να 
ακολουθήσουν τον παρόντα συμβατικό όρο.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Εταιρεία τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του 
abooks.gr σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2742/1997 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση 
του Αρχείου της στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Όσα Δεδομένα των χρηστών καταχωρούνται στο Αρχείο του abooks.gr είναι 
αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείμενα κατά 
την εγγραφή των.
Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή των σε 
εξυπηρετητή (server) και η χρήση των για την αποστολή όσων προϊόντων τα 
Υποκείμενα παραγγέλνουν στις διευθύνσεις που δηλώνουν. Για τον σκοπό της 
αποθήκευσης και μόνο τα Δεδομένα τηρούνται στην Ελλάδα. Η συναίνεση του 
χρήστη στους Όρους Χρήσης του abooks.gr παρέχει ταυτόχρονα και τη ρητή 
συγκατάθεση του Υποκειμένου για την επεξεργασία και διαβίβαση των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του.
Οι χρήστες (Υποκείμενα των Δεδομένων) έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, 
διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα Δεδομένα που έχουν δηλώσει, 
ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, 
απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info(at)abooks.gr. Στην ίδια διεύθυνση οι 
χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή 
τους σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 
έχουν δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο.
Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του 
abooks.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το abooks.gr μπορεί να διοχετεύσει 
στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των 
στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν.
Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το abooks.gr έχουν το 
δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του 
abooks.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος 
για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το abooks.gr ή για την 
εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ιδίων των χρηστών και δεσμεύονται από 
αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.
Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς 
τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ακόμη η Εταιρεία δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική 
διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). 
Δικαιούται ωστόσο να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) 
σχετικά με τη λειτουργία ή τις υπηρεσίες του abooks.gr, εκτός εάν αντιτεθείτε 
ρητώς σε αυτό, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info(at)abooks.gr.
4. COOKIES
Το abooks.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε 
ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι 
δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) σας από ένα 
εξυπηρετητή δικτύου (webserver) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν 
πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies 
καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο διαδίκτυο ευκολότερη για εσάς, 
αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή 
(browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση 
των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του abooks.gr είτε να απαγορεύετε 
τη χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την 
αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες 
αυτές.
5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Το abooks.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους 
δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Η Εταιρεία σε 
καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε εγγυάται για 
όσα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρονται εκεί. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για 
οιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσης βλάβη τυχόν υποστεί ο χρήστης που 
τυχόν ακολουθήσει αυτούς τους συνδέσμους.
6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο δικτυακός τόπος abooks.gr δημιουργήθηκε, ανήκει και αποτελεί πνευματική 
ιδιοκτησία της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 (όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει 
η Ελλάδα. Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο 
σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων 
εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων 
υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Τυχόν 
παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, καθ’οιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες 
ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου 
της βάσης δεδομένων του abooks.gr, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. 
Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η αποσυμπίληση ή η καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του abooks.gr.
Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο abooks.gr αποτελούν κατατεθειμένα 
εμπορικά σήματα της Εταιρείας και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή 
φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του 
ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η 
χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.
7. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το περιεχόμενο του abooks.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία 
εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την 
εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το 
abooks.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι 
λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, 
χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το abooks.gr δεν 
εγγυάται ότι το ίδιο ή οιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος διαδικτυακός τόπος 
(site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή 
των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία 
περίπτωση το abooks.gr, η Εταιρεία, οι μέτοχοι, εκπρόσωποι και εργαζόμενοι 
σε αυτήν ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν δεν φέρουν ευθύνη 
απέναντί σας για οιαδήποτε τυχόν ζημία σας ήθελε προκληθεί από τη χρήση 
του abooks.gr.
8. ΒΛΑΒΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης του abooks.gr ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και τους 
συνεργάτες της, για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκαλέσει από τη χρήση εκ 
μέρους του των υπηρεσιών του abooks.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο 
με τους παρόντες όρους χρήσης.
9. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του abooks.gr, καθώς και 
οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή των, διέπονται και συμπληρώνονται 
από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης 
αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών για 
την ερμηνεία ή επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε προκύψει 
από την επίσκεψη ή τη χρήση του abooks.gr.
Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οιαδήποτε διάταξη των 
ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει 
και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του 
χρήστη υπηρεσιών του abooks.gr και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία 
τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί 
τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν θα έχει γίνει σύμφωνα με τους παρόντες 
όρους χρήσης, δεν θα έχει διατυπωθεί εγγράφως στο διαδίκτυο κα δεν θα έχει 
ενσωματωθεί σε αυτή.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
abooks.gr
Feature Image
Εγγύηση ποιότητας

Όλα μας τα βιβλία φέρουν την εγγύηση ποιότητας του alfavita.gr, του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού δικτύου ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Feature Image
Ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με κριτήριο την ασφαλή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Αγοράστε με αυτοπεποίθηση!

Feature Image
Εύκολοι τρόποι πληρωμής

Αγοράστε σήμερα με χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, με κατάθεση σε τράπεζα, με paypal ή με αντικαταβολή. Επιλέξτε όποια μέθοδο σας εξυπηρετεί!